Privacyverklaring

 

Financial vision, gevestigd aan Rijksweg Zuid 131 c, 6161 BJ Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

 

info@financialvision.nl Rijksweg Zuid 131 c, 6161 BJ Geleen 0031464115920

 

J Conjour is de Functionaris Gegevensbescherming van Financial vision Hij  is te bereiken via info@financialvision.nl

 

 

Persoonsgegevens die we verwerken

 

Financial Vision verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 

-voor en achternaam

-geslacht

-geboortedatum

-geboorteplaats

-adresgegevens

-bankrekeningnummer

-telefoonnummer

-e mailadres

-ID-gegevens

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Financial Vision verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

-Bsn nummer

-digi-d codes, gebruikernamen wachtwoorden en andere inloggevens

-gegevens over de financiele of economische situatie van betrokkene

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Financial vision verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

-het verlenen van onze diensten waar u een opdrachtbevestiging heeft verstrekt

-het doen van belastingaangiftes

-het versturen van onze facturen en afhandeling van uw betaling

-het afsluiten van een hypotheek / verzekering of abonnement

-het verzenden van actualiteiten en eventule nieuwsbrieven

-u te kunnen bellen/sms/whats-up etc. of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening

-u te informeren over wijziging van onze diensten

-om incasso en verzekeringstechnisch financieel en administratieve diensten in de breedste zin des woords aan u te      verlenen

 

Iedere medewerker van financial vision heeft toegang tot voornoemde persoonsgegevens maar mag deze slechts inzien voor zover zijn of haar functie dat rechtvaardigt.

U bepaalt welke Persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze,U bent verantwoordelijke voor deze verwerking

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Financial vision neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Financial vision) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we Persoonsgegevens

 

 

Financial vision bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)

 

-wij bewaren uw gegevens inzake belastingaangiftes en andere fiscaliteiten gedurende 7 jaar.

-wij bewaren uw hypotheekgegevens gedurende 5 jaar

-wij bewaren uw verzekeringsgegevens gedurende 1 jaar

 

 

  Delen van persoonsgegevens met derden

 

Financial vision deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Financial vision blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Financial vision uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

-Belastingdienst voor het te doen doen van alle belastingaangiftes

-Loon tbv uitvoering salarisadministratie

-Reaal tbv afsluiten van een verzekering

-Voogd en voogd ten behoeve van het afsluiten van een verzekering

-van kampen groep ten behoeve van het afsluiten van een verzekering

-Taf ten behoeve van het afsluiten van een verzekering

-De financiele makelaar ten behoeve van het afsluiten van een hypotheek

-Flexfront ten behoeve van het afsluiten van een hypotheek

 

 

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Financial vision gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Financial vision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@financialvision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Financial vision wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens.  Dat  kan  via  de  volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Financial vision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@financialvision.nl

 

 

Namens                                                         

 

Financial vision

Rijksweg Zuid 131 C

6161 BJ Geleen

 

J Conjour

 

Datum 12 juli 2022